Love for Foreningen: GVI – Seniorer

§1

Foreningens navn er: GVI- seniorer og dens hjemsted Gentofte Kommune.

 

§ 2

Klubbens formål er, at samle alle ældre i Vangede – området, både med og uden tilknytning til GVI til jævnlig fællesspisning, Billard, Petanque og andre kulturelle arrangementer.

Klubben skal virke som fritidscenter for sine medlemmer og skal gennem en stadig udbygning af kulturelle aktiviteter, virke for miljø og trivsel.

 

§ 3

Som medlem af foreningen kan optages alle ældre med interesse for Vangede-området.

 

§ 4

Indmeldelse sker til den af bestyrelsen udpegede ansvarlige for medlemskartoteket.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Formen for opkrævning fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5

Et medlem har stemmeret straks efter indmeldelsen og når kontingentet er betalt.

Medlemmer i restance har ingen stemmeret og kan ikke deltage i foreningens arrangementer.

 

§ 6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen juni måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

Indvarsling sker efter de samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

 Indvarsling til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med 5 dages varsel via e-mail eller telefon.

 

§ 7

På generalforsamlingen vælges en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Til ændring af vedtægter og til foreningens opløsning kræves dog skriftlig afstemning. Ændring af vedtægterne kræver desuden mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Eventuelt

 

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem 3 og 7 medlemmer. Alle valg er 2-årige.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Formand og op til 2 medlemmer er på valg i ulige år og kasserer og op til 3 medlemmer er på valg i lige år. Bestyrelsen vælger herudover en referent. Bestyrelsen kan supplere sig selv ved vakance.

Den daglige ledelse varetages af formand og kasserer. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

Ved afstemninger gælder simpelt flertal. Mindst ½-delen af bestyrelsen skal være til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen skal føre medlemsregister, forhandlingsprotokol og udarbejde et overskueligt regnskab. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve alle de med foreningens drift forbundne indtægter og er berettiget til, at afholde alle forfaldende udgifter.

 

§ 9

Foreningens regnskabsår 1. juni – 31. maj. Det reviderede regnskab skal indeholde en resultatopgørelse og en statusopgørelse. Likvide midler skal være anbragt i et solidt pengeinstitut. Revisionen består af 2 valgte revisorer, der sammen med en suppleant hvert år vælges på den ordinære generalforsamling.

Revisionen skal efter hver revision skriftligt meddele bestyrelsen heraf.

 

§ 10

Foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt Generalforsamling. For at gyldig beslutning om opløsning kan træffes, må mindst ½ af medlemmerne være til stede og heraf skal mindst ¾ stemme for opløsning. Er det kvalificerede medlemstal ikke til stede, indvarsles til en ny generalforsamling med 5 dages varsel. På denne generalforsamling kan beslutning om foreningens opløsning træffes med ¾ majoritet blandt de fremmødte.

Indkaldelserne sker på den i § 6 nævnte måde.

I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler Gentofte-Vangede IF´s børneafdeling.