Menu

Vedtægter for GVI

§1

Foreningens navn er Boldklubben GVI (Gentofte-Vangede Idrætsforening), og deres hjemsted er Gentofte kommunes vestlige del.

 

§2

Foreningens formål er udøvelse af fodbold, at udbrede kendskabet til fodbold og gennem instruktion, møder samt turnerings- og stævnearrangementer at dygtiggøre sine medlemmer heri.

Foreningen skal virke som fritidscenter for sine medlemmer og skal gennem en stadig udbygning af sine faciliteter, virke for socialt miljø og trivsel i henhold til GVIs værdigrundlag.

 

B Foreningens medlemmer

 

§3

Som medlem af foreningen optages voksne og børn.

Skriftlig indmeldelse indeholdende folkeregisteradresse, e-mail, CPR nummer

(for børn alene fødselsdata), bankkontonummer, endvidere skal oplyses om man har spillet i anden klub. For børn skal forældres, respektive værges, CPR nummer

og bankkontonummer oplyses. Indmeldelsen skal sendes til klubbens postadresse eller e-mail adresse.

 

§4

Medlemmer er:

1) Aktive medlemmer. Stemmeberettigede er seniorspillere, U19 og U17 spillere såfremt de er fyldt 15 år.

2) Passive medlemmer. Disse har stemmeret, når de er fyldt 15 år og har været medlem i mindst 1 år.

3) Æresmedlemmer. Disse har samme rettigheder som aktive og passive medlemmer, men svarer ikke kontingent.

 

§5

Ethvert medlem erholder et eksemplar af foreningens vedtægter.

 

§6

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 8 dages varsel forud for ny kontingentperiode, ellers hæftes der for efterfølgende kontingentperiode.

 

§7

Bestyrelsen kan for kortere eller længere tid udelukke et medlem fra klubbens område, såfremt bestyrelsen finder deres, eller pårørendes, opførsel i strid med klubbens formål eller værdigrundlag, samt ekskludere et medlem, når den finder anledning dertil, men medlemmet har ret til at fordre sagen forlagt til prøvelse på den førstkommende generalforsamling, hvortil medlemmet har adgang og ret til at udtale sig i sagen.

Bestyrelsen skal skriftligt begrunde eksklusionen over for medlemmet og henlede medlemmets opmærksomhed på bestemmelsen i nærværende paragraf første stykke. Samtidig skal det meddeles medlemmet en rimelig frist - dog ikke over en måned - til at gøre indsigelse mod bestyrelsens afgørelse. En sådan indsigelse skal være skriftlig.

Modtager bestyrelsen ingen indsigelse mod afgørelsen fra medlemmet inden for den fastsatte frist, betragtes sagen som definitivt sluttet med bestyrelsens meddelte beslutning.

Benytter medlemmet sin ret til at få prøvet sin sag for generalforsamlingen, fordres der-uanset bestemmelsen i §18 - en majoritet for gennemførelse af eksklusionen på mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer.

 

§8

Ethvert medlem har ret til med navns underskrift at fremsætte forslag angående foreningen til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal skriftligt underrette medlemmet om sin stilling i sagen.

 

§9

Medlemmerne skal rette sig efter de reglementer og forskrifter, der gives af foreningens ledelse. Ved deltagelse i kamp og konkurrence skal foreningens dragt med foreningens logo bæres. Bestyrelsen kan dispensere fra denne regel.

Medlemmerne er forpligtet til, til en hver tid, at virke til gennemførelse af foreningens formål, jfr. §2.

Det forventes, at ethvert medlem undgår alt, der kan bringe foreningen i miskredit.

 

C: Kontingent

 

§10

Ved optagelse betales et gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentets størrelse, udover almindelig inflationstakst på op til 3%, fastsættes af generalforsamlingen. 

 

§11

Bestyrelsen fastsætter formen for kontingentets opkrævning, idet dog hvert medlem selv bærer ansvaret for kontingentets indbetaling.

Bestyrelsen kan opkræve et rykkergebyr, der skal afspejle de faktiske udgifter oprundet til nærmeste hundrede

Overskridelse af betalingsfristerne medfører øjeblikkelig fortabelse af medlemsrettighederne. Bringer et medlem ikke senest 1 måned efter skriftlig påkrav fra bestyrelsen sine kontingent forhold i orden, slettes medlemmet af medlemslister uden yderligere underretning. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at fastsætte et indslusningskontingent for børn der meldes ind i sidste halvdel af en kontingentperiode.

Bestyrelsen er bemyndiget til at friholde spillere i foreningens senior A trup for kontingentbetaling, under hensyntagen til Gentofte kommunes regler for medlemsskab af foreninger i kommunen.

Sådanne medlemmer har ikke stemmeret.

Aktive seniorer efter det fyldte 33. år har nedsat kontingent. Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at give

nedslag i kontingent til studerende, arbejdsløse m.fl. for kortere eller længere tid.

Bestyrelsen kan i øvrigt fritage medlemmer helt eller delvis for kontingentbetaling, når særlige forhold taler herfor.

 

D: Bestyrelsen

 

§12

Foreningens ledes af en bestyrelse bestående af minimum 6 og maksimum 8 medlemmer, der vælges for en 2 årig periode, således at der i ulige år vælges formand og 2 (3) bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges næstformand, kasserer og 1 (2) bestyrelsesmedlem(mer).

Bestyrelsen supplerer sig selv ved vakance.

 

§13

Bestyrelsen træffer afgørelse i de foreliggende sager efter de direkte eller indirekte direktiver, der er givet af generalforsamlingen.

Bestyrelsen tegnes og forpligtes af klubbens formand i forening med næstformanden eller kassereren og kan udstede prokura.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det fornødne personale til foreningens drift, herunder trænere.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og kan her besætte formandsposten.

Bestyrelsen træffer alene med gyldighed alle aftaler med offentlige myndigheder.

Bestyrelsen har ret til i foreningens navn at anskaffe sig beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke med henblik på salg til medlemmer og gæster i foreningens klubhus. Retten kan af bestyrelsen videregives til restauratøren, på de i kontrakten angivne vilkår.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 af dens medlemmer skriftligt over for formanden begærer det.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal- i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i hans fravær næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden – i dennes fravær næstformanden- og 3 medlemmer er til stede.

Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer til at forestå foreningens daglige ledelse efter generalforsamlingens og bestyrelsens direktiver.

Forretningsudvalget afgør under ansvar for bestyrelsen og med GVIs formål for øje sager af uoprettelig karakter,

 

§14

Udvalgene holder møde så ofte det er nødvendigt. Udvalgene arbejder indenfor de bestemmelser vedrørende udvalgenes opgaver, beføjelser og økonomi, som bestyrelsen har vedtaget.

Kortfattede referater af udvalgenes væsentlige beslutninger meddeles bestyrelsen enten via udvalgsformanden mundtligt eller skriftligt, i begge tilfælde snarest, men seneste 14 dage efter beslutningen.

 

E: Foreningens bogføring

 

§15

Foreningens regnskabsperiode er tiden fra  1. Juli til 30. Juni.

Inden generalforsamlingen skal det afsluttede regnskab revideres af revisorerne og forelægges bestyrelsen.

 

§16

Foruden de fornødne regnskabsbøger føres følgende bøger.

a) En vedtægtsprotokol, i hvilken de for foreningen gældende vedtægter indføres tillige med de indsendte ændringer, der fra tid til anden måtte blive vedtaget.

b) En forhandlingsprotokol, hvori indføres et fyldigt referat af foreningens generalforsamling og bestyrelsesmøder.

c) Et medlemskartotek.

 

F: Generalforsamlingen

 

§17

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan give, forandre, ophæve og autentisk fortolke vedtægterne. Den er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Adgang har stemmeberettigede medlemmer samt særligt af bestyrelsen indbudte.

 

§18

Den ordinære generalforsamling afholdes medio oktober, dog ikke i efterårsferien uge 42. Indvarsling sker med 30 dages varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside eller i medlemsbladet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 35 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom mod angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indvarsling sker efter de samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

 

§19

På generalforsamlingen ledes forhandlingerne af en dirigent valgt ved simpel stemmeflerhed.

Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og meddeles ved indvarslingen.

 

§20

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år.

Endvidere forelægges det reviderede regnskab til godkendelse.

 

§21

På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelse – jf. §12- samt valg af 2 revisorer, der vælges for et år ad gangen, samt 2 revisorsuppleanter der ligeledes vælges for et år ad gangen. Valgbar til bestyrelse er kun personer, der på valgdagen er fyldt 18 år og som har været medlem af foreningen mindst 1 år.

Hvis man er forhindret i at møde op, men skriftligt over for bestyrelsen meddeler, at man er villig til at modtage valg, kan man vælges.

 

§22

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før dennes afholdelse, dog skal forslag til vedtægtsændringer være indsendt senest 21 dage før dennes afholdelse.

Bestyrelsen kan fremsætte forslag på generalforsamlingen uden forudgående bekendtgørelse, vedtægtsændringer skal dog varsles 14 dage før.

 

§23

Valg såvel som forslag, der ikke angår vedtægtsændringer, afgøres ved simpel stemmeflertal. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal finde sted – dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt mindst 10 medlemmer begærer det.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

 

§24

Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres 2/3 af de afgivne stemmer. Et således vedtaget forslag kan dog indankes for en ny generalforsamling inden for en frist af 8 dage efter den første generalforsamlings afholdelse, enten af bestyrelsen, eller når mindst 35 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

Den nye generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter og de pågældende forslag får først gyldighed, når de vedtages uændret med 2/3 af de angivne stemmer.

 

§25

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede og, for at opløsningen kan ske, kræves en majoritet på mindst 2/3 af de angivne stemmer. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer for at generalforsamlingen  er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel og beslutning kan da træffes med ovenanførte majoritet uanset de fremmødtes antal. På samme måde træffes beslutning om realisering af foreningens ejendele, når  dens opløsning er vedtaget.

Dog skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed, tilfalde almennyttige formål. Denne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne måde.

 

Vedtaget den 4. April 1974, revideret den 30. Januar 2006, 24. Februar 2015, hvor der i overgangsordningen blev vedtaget et regnskabsår fra 1. Januar 2015 til 30. Juni 2016 samt 27. April 2016.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at acceptere vores brug af cookies, kan du blot lukke denne besked. Vær venligst opmærksom på at dette dog vil udelukke visse funktionaliteter på vores hjemmeside.
Luk